Sponsorzy

 
 
 
 

 
Gmina Miejska Kraków
 

 
-------------------------
 

 
Fundacja Sport&Fun
4 Everyone
 
 
-------------------------
 

 
Ministerstwo Sportu i Turystyki
 
 
-------------------------
 

 
Polski Związek
Badmintona
 
 
-------------------------
 
...
..
 
.
 
-------------------------
 
 
Logo UKS KSBad


 
   Konto UKS KSBad:
 
 34 2130 0004 2001 0566 1830 0001
 
 --------------------------------------
 
   kontakt:
 
 e-mail -  ksbad@ksbad.pl

 tel. 694 432 198
                             facebook - 

 
 
 
1,5 % podatku dla UKS KSBad
 
KRS:  0000270261

cel szczegółowy:  UKS KSBad 589
 
             
 
 
 Uczniowski Klub Sportowy KSBad Kraków
( w skrócie: UKS KSBad Kraków )
 
 z siedzibą w Krakowie, w dniu 4 lipca 2011 r. został wpisany
 do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej
 przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem UKS/210.

 Klub rozpoczął działalność od 2008 r. jako Krakowskie Stowarzyszenie
 Badmintona.
-----------------------------------------------------------------------------------
 Zarząd
 
                   Prezes       -  Zbigniew  Siępak
                   Sekretarz  -  Kamil Korbel
                   Członek     -  Joanna Kwinta
-------------------------------------------------------------------------------
 Konto
 
     Volkswagen Bank direct  -  34 2130 0004 2001 0566 1830 0001
-------------------------------------------------------------------------------
 Darowizny na cele pożytku publicznego
 
   Darowizny dla UKS KSBad można odliczyć od dochodu.
 
   * Osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność
      gospodarczą na zasadach ogólnych mogą odliczyć do 6% dochodu.

   * Osoby prawne mogą odliczyć do 10% dochodu.
--------------------------------------------------------------------------------
 Przekazanie 1% podatku dochodowego
 
   Każda osoba fizyczna może przekazać przy rozliczeniu rocznym
 1 % 
podatku 
dochodowego.

 Odliczenie to trzeba skierować na fundację, która przekazuje klubowi uzbierane  
 pieniądze na mocy porozumienia miedzę fundacją a klubem.

                 Numer KRS:  0000270261  z dopiskiem  UKS KSBad 589
---------------------------------------------------------------------------------
 Statut

Rozdział 1

-------------

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER DZIAŁANIA

Paragraf 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Uczniowski Klub Sportowy KSBad,

zwany dalej „Klubem”.

Paragraf 2

Terenem działania Klubu jest miasto Kraków i okolice.

Paragraf 3

Siedzibą Klubu jest miasto Kraków.

Paragraf 4

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

Paragraf 5

Klub działa na podstawie ustawy o sporcie  z dnia 25 czerwca 2010 r. ( Dz. U. z 2010 r. 
 
Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o 

stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 z późn. zm. )  oraz niniejszego

statutu.
 

Rozdział 2

-------------

CELE, ŚRODKI DZIAŁANIA

Paragraf 6

Celem Klubu jest rozwój dyscypliny sportowej badminton w różnych środowiskach,

ze szczególną uwagą skierowaną na dzieci i młodzież.

Paragraf 7

Środkami działania Klubu są:

1.) organizacja bazy informacyjnej poświęconej działalności Klubu,

2.) organizowanie współzawodnictwa szkolnego Klubu,                                            

3.) organizowanie turniejów oraz innych imprez w sferze kultury fizycznej,

4.) szkolenie dzieci i młodzieży, a także osób pełnoletnich w zakresie gry w badmintona,

5.) udział we współzawodnictwie sportowym,

6.) podejmowanie innych przedsięwzięć jakie okażą się celowe dla realizacji działalności

     statutowej.
 

Rozdział 3

-------------

ZASADY DZIAŁANIA

Paragraf 8

Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnopolskich związków

stowarzyszeń i związków sportowych.

Paragraf 9

1. Klub w szczególności może realizować swoje zadania we współdziałaniu

    z kierownictwem i radami szkół oraz organami rządowymi i samorządnymi.

2. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na bazie sportowo-rekreacyjnej

    szkół i jednostek komunalnych oraz społecznej pracy swoich członków i działaczy.

    Zasady tej nie narusza angażowanie osób fizycznych w celu pełnienia obowiązków

    wymagających umiejętności fachowych oraz wykonywanie prac czasochłonnych,

    które przekraczają możliwości społecznego działania.
 

Rozdział 4

-------------

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Paragraf 10

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. zwyczajnych

2. wspierających

Paragraf 11

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być w szczególności dzieci, młodzież, rodzice  

    uczniów, nauczyciele oraz osoby zainteresowane rozwojem Klubu.

2. Uczniowie w wieku poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą  

    ich przedstawicieli prawnych.

3. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które

    zadeklarują pomoc w realizacji celów Klubu, w szczególności pomoc finansową.

Paragraf 12

1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Klubu na

    podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej :

    1.)  imię i nazwisko (nazwę),

    2.)  miejsce zamieszkania (siedzibę),

    3.)  w przypadku osób fizycznych – datę urodzenia,

    4.)  oświadczenie o przystąpieniu,

    5.)  w przypadku małoletniego poniżej 16 lat – zgodę przedstawicieli ustawowych,

    6.)  w przypadku kandydatów na członków wspierających – zakres zadeklarowanej 

          pomocy na rzecz Klubu.

2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu;

    o podjęciu uchwały  Zarząd powiadamia zainteresowanego.

    Założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o wpis do    

    ewidencji Klubu, stają się jego członkami z chwilą  wpisania do ewidencji prowadzonej  

    przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Paragraf 13

1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo :

    1.) uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu i brać udział w głosowaniu,

    2.) wybierać i być wybieranymi do władz Klubu,

    3.) zgłaszać do władz Klubu wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością

         Klubu,

    4.) brać udział w zajęciach, zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych

         organizowanych przez Klub,

    5.) korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd klubu.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, nie przysługują małoletnim  

    członkom Klubu w wieku poniżej 16 lat.

3. Postanowienia wymienione w ust. 1 pkt. 3-5 stosuje się również do członków  

    wspierających; ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć w  Walnych   

    Zebraniach Klubu z głosem doradczym.

Paragraf 14

1. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są :

    1.) troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,

    2.) brać czynny udział w działalności Klubu,

    3.) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy regularne opłacanie składek

    członkowskich, a członków wspierających – spełniania zadeklarowanych świadczeń na

    rzecz Klubu.

Paragraf 15

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek :

    1.) śmierci członka,

    2.) wystąpienia z Klubu,

    3.) skreślenia z listy członków,

    4.) rozwiązania  Klubu.

2. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków może nastąpić,

    jeżeli członek :

    1.) nie spełnia wymagań statutowych,

    2.) w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,

    3.) działa na szkodę Klubu,

    4.) nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 1-ego roku,

         zalega z płatnością składek przez okres 1 miesiąca.

3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej

    członek może się odwołać do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od dnia

    jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

4. Postanowienia  ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.
 

Rozdział 5

-------------

WŁADZE KLUBU ORAZ ICH ORGANIZACJA

Paragraf 16

1. Władzami Klubu są :

    1.) Walne Zebranie Klubu,

    2.) Zarząd,

    3.) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.  

3. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie Klubu w głosowaniu tajnym,   

    chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się  

    za wyborami  w głosowaniu jawnym.

Paragraf 17

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy :

    1.) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz     

         udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,

    2.) wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,

    3.) dokonywanie zmian w statucie Klubu,

    4.) określenie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,

    5.) decydowanie o rozwiązaniu się klubu,

    6.) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady

         Walnego Zebrania Klubu.

Paragraf 18

1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu

    raz na dwa lata.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Klubu zwoływane jest przez    

    Zarząd Klubu co cztery lata.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd :

    1.) z własnej inicjatywy,

    2.) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

    3.) na wniosek 1/3 liczby członków Klubu.

4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 1  

    lub 2 w ciągu 30 dni od upływu terminu albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego  

    Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3,  

    Walne Zebranie Klubu może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

5. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny  

    skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni  

    przed tym terminem.

6. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Klubu zmieniony lub

    rozszerzony.

7. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone  

    przez organ, o którym mowa w ust. 3 i 4.

Paragraf 19

1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne :

    1.) w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków,

    2.) w drugim terminie – bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten  

         był podany w zawiadomieniu.

2. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Klubu mogą być podjęte tylko  

    wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków.

Paragraf 20

1. Zarząd Klubu składa się od 3 do 5 członków, w tym Prezesa, Sekretarza.

2. O ilości i składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie Klubu.

3. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków klubu, którzy

    wyrazili ustną lub pisemna zgodę na kandydowanie.

4. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Sekretarza.

    Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.                      

Paragraf 21

1. Do kompetencji Zarządu należy :

    1.) kierowanie bieżącą działalnością Klubu,

    2.) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

    3.) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,

    4.) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

    5.) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

    6.) składanie sprawozdań z działalności Klubu,

    7.) zarządzanie majątkiem Klubu,

    8.) reprezentowanie  Klubu na zewnątrz,

    9.) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,

   10.) wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.

2. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu, w razie jego nieobecności zastępuje go     

    Sekretarz.

Paragraf 22

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej  

    połowy członków, w tym Prezesa.

3. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu.

Paragraf 23

Dla obsługi administracyjnej Klubu Zarząd może utworzyć biuro, określając jego

organizację i zakres działania.

Paragraf 24

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się  z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.  

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy :

    1.) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

    2.) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w  

         działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

    3.) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu  

         oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium

         ustępującemu Zarządowi,

    4.) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i      

         przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub   

         mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

    5.) występowanie z żądaniem zwołania  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu,  

         względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach   

         stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami   

         Klubu działań Zarządu.

Paragraf 25

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej  

    składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa nie zgodnie ze statutem,  

    bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej  

    podejmuje Komisja Rewizyjna zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej  

    połowy uprawnionych do głosowania.

3. Odwoływany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do  

    Walnego Zebrania  Klubu w terminie  30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub  

    zawieszeniu. 

Paragraf 26

1. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej  Klubu, których członkostwo  

    ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały  

    kolejno największą liczbę głosów.

2. Kooptacja,  o której mowa w ust. 1 nie może dotyczyć więcej niż 1/3 członków

    Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 

Rozdział 6

-------------

MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU

Paragraf 27

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.

2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z :

    1.) składek członkowskich,

    2.) darowizn, zapisów i spadków,

    3.) dotacji budżetowych na zadania zlecone Klubowi,

    4.) dochodów z majątku Klubu,

    5.) innych wpływów z działalności statutowej Klubu.

3. Klub będzie mógł prowadzić działalność nieodpłatną oraz działalność odpłatną.

4. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu  wymagane jest współdziałanie

    dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza. Inne osoby mogą  

    dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie  

    pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

5. Klub nie będzie prowadził działalności gospodarczej.  
 

Rozdział 7

-------------

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ KLUBU

Paragraf 28

1. Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania się Klubu podejmuje Walne  

    Zebranie Klubu zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy

    uprawnionych do głosowania.

Paragraf 29

1. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje  

    przeznaczony majątek Klubu.

2. Jeżeli uchwała, o której mowa  w ust. 1, nie stanowi inaczej, likwidatorem jest Zarząd

    Klubu.

Paragraf 30

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem obowiązują przepisy zawarte

w ustawie o sporcie oraz w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach.
 
 
 
 
AMATORSKI
BADMINTON
treningi dla dorosłych
 
Od lutego 2023 r. powstała nowa grupa 
dla amatorów dorosłych
wtorek
godz. 19.30-21.00
hala Politechniki w Czyżynach
 
 
 
RODZINNY
BADMINTON
wspólne treningi
dla każdego
 
 
 
DZIECINNY
 BADMINTON
treningi dla dzieci
 
 
 
 
BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA
zdrowy kręgosłup
 
 

---------------------------------
 

 
losowania i wyniki
turniejów
 
---------------------------------
 


 
---------------------------------
 

 
---------------------------------